احداث ساختمان ها و محوطه دپوی مرکزی  قطار شهری شیراز

مجتمع رفاهی و خدماتی شرکت پتروشیمی زاگرس در منطقه سیراف